File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2021-04-22 16:29
minio.exe 50 MiB 2021-04-22 15:59
minio.exe.asc 833 B 2021-04-22 15:59
minio.exe.fips.minisig 327 B 2021-04-22 15:59
minio.exe.fips.sha256sum 105 B 2021-04-22 15:59
minio.exe.minisig 322 B 2021-04-22 15:59
minio.exe.sha256sum 100 B 2021-04-22 15:59
minio.exe.shasum 76 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z 50 MiB 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.asc 833 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.fips 51 MiB 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.fips.minisig 327 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.fips.sha256sum 105 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.fips.shasum 76 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.minisig 322 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.sha256sum 100 B 2021-04-22 15:59
minio.RELEASE.2021-04-22T15-44-28Z.shasum 76 B 2021-04-22 15:59
MinIO中国镜像加速使用办法:请将 https://dl.min.io 改为 http://dl.minio.org.cn